درباره موسسه بیـن المللی

توسعـه حقـوقی و داوری وکلای آزاد اوراسیا

 

موسسه حقوقی وکلای آزاد اوراسیا با بهره گیری از وکلای حرفه ای، به صورت تخصصی در زمینه های های مختلف حقوقی، تجاری و کیفری امکان مناسبی را جهت ارائه خدمات حرفه ای برای تجار، بازرگانان، شرکت ها که  در داخل و خارج از ایران فعالیت دارند را فراهم نموده است.

همچنین این موسسه با همکاری با وکلای دیگر کشور ها خدمات ویژه حقوقی برای متقاضیان در ایران و خارج از ایران فراهم آورده است.

درباره موسسه بیـن المللی

توسعـه حقـوقی و داوری وکلای آزاد اوراسیا

 

موسسه حقوقی وکلای آزاد اوراسیا با بهره گیری از وکلای حرفه ای، به صورت تخصصی در زمینه های های مختلف حقوقی، تجاری و کیفری امکان مناسبی را جهت ارائه خدمات حرفه ای برای تجار، بازرگانان، شرکت ها که  در داخل و خارج از ایران فعالیت دارند را فراهم نموده است.

همچنین این موسسه با همکاری با وکلای دیگر کشور ها خدمات ویژه حقوقی برای متقاضیان در ایران و خارج از ایران فراهم آورده است.